Tag Archives: Lý Do Chúc Tụng Chúa

Lý Do Chúc Tụng Chúa

Thi-thiên 135:1-4 “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện; Khá hát ngợi khen Danh Ngài, vì ấy là vui” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nêu những lý do nào để chúc tụng Chúa (câu 1-4)? Chúng ta chúc tụng Chúa như thế nào trong …

Read More »