Tag Archives: Mọi Sự Đều Hư Không.

Mọi Sự Đều Hư Không.

Mọi Sự Đều Hư Không. By huongdiministries  Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho …

Read More »