Tag Archives: MỘT CON NGƯỜI VĨ ĐẠI THẬT LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

MỘT CON NGƯỜI VĨ ĐẠI THẬT LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

MỘT CON NGƯỜI VĨ ĐẠI THẬT LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?  MSTS Christian Le PhD. songdaoonline.comChúa Giêsu giảng dạy, “Ai trong các ngươi muốn làm lớn phải làm đầy tớ các ngươi, và ai trong các ngươi muốn làm đầu phải làm nô lệ mọi người. Vì ngay cả Con …

Read More »

MỘT CON NGƯỜI VĨ ĐẠI THẬT LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

MỘT CON NGƯỜI VĨ ĐẠI THẬT LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?  MSTS Christian Le PhD Chúa Giêsu giảng dạy, “Ai trong các ngươi muốn làm lớn phải làm đầy tớ các ngươi, và ai trong các ngươi muốn làm đầu phải làm nô lệ mọi người. Vì ngay cả Con …

Read More »