Tag Archives: Một Cộng Đồng Mới Sống Động

Một Cộng Đồng Mới Sống Động

Công-vụ Các Sứ-đồ 4:32-37 “Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Cộng đồng mới của những người tin Chúa Giê-xu có …

Read More »