Tag Archives: Một Cuộc Báo Thù

Một Cuộc Báo Thù

II Sa-mu-ên 13:20-39 “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai; nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời…” (Rô-ma 12:19a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-sa-lôm đã làm gì khi em mình bị gian hiếp? Để có thể giết được …

Read More »