Tag Archives: Muôn Dân

Muôn Dân, Muôn Nước Sẽ Biết Chúa

II Các Vua 19:8-19 “Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Vua San-chê-ríp viết thư …

Read More »