Tag Archives: Nắm Chặt Lấy Đấng Không Khước Từ

Nắm Chặt Lấy Đấng Không Khước Từ

Nắm Chặt Lấy Đấng Không Khước Từ Nê-hê-mi 1:1-11 “Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng người nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài!” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa …

Read More »