Tag Archives: Năm Mới Có Chúa Đồng Hành

Năm Mới Có Chúa Đồng Hành

Giô-suê 1:1-9 “Trót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Để đánh chiếm Đất Hứa, người Ít-ra-ên phải đối …

Read More »