Tag Archives: Năm Mới Thịnh Vượng và Thành Công

Năm Mới Thịnh Vượng và Thành Công

Giô-suê 1:1-9 “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8 BTT). “Quyển sách …

Read More »