Tag Archives: Năng Quyền của Chúa Thánh Linh

Năng Quyền của Chúa Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-16 “Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đệ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh đã làm gì sau sự …

Read More »