Tag Archives: Nếu một người chẳng sanh lại…

Nếu một người chẳng sanh lại…

Nếu một người chẳng sanh lại… huongdiministries Tâm trí chúng ta phải mở ra. Xuyên qua quyền năng Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật trong một hoặc vài câu Kinh Thánh. Chúng ta chỉ đơn giản mở Kinh Thánh ra và hỏi các câu hỏi. Câu …

Read More »