Tag Archives: Nghe Công Vụ Các Sứ Đồ – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Công Vụ Các Sứ Đồ – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Công Vụ Các Sứ Đồ – Kinh Thánh Tân Ước Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, …

Read More »