Tag Archives: Người Được Phước

Người Được Phước

Thi-thiên 128:1-6 “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người nhận được phước của Chúa? Người được phước sẽ hưởng được những gì? Bạn có kinh nghiệm nào về đời sống của người được phước từ …

Read More »