Tag Archives: Người Lãnh Đạo Thành Công

Người Lãnh Đạo Thành Công

  Người Lãnh Đạo Thành Công Ê-xơ-ra 8:31-34 “Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi kẻ rình phục dọc đường” (câu 31b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-xơ-ra đã lãnh đạo đoàn dân hồi hương …

Read More »