Tag Archives: Người Nhà Cơ-lô-ê

Người Nhà Cơ-lô-ê

  Người Nhà Cơ-lô-ê I Cô-rinh-tô 1:10-11 “Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Sứ đồ Phao-lô biết được tình hình tại Hội Thánh Cô-rinh-tô? Người nhà bà Cơ-lê-ô …

Read More »