Tag Archives: Nhà Tiên Tri Bướng Bĩnh

Nhà Tiên Tri Bướng Bĩnh

Giô-na 1:11-16 “Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri …

Read More »