Tag Archives: Nhận Biết Giới Hạn

Nhận Biết Giới Hạn

Nhận Biết Giới Hạn Nê-hê-mi 6:10-14 “Tôi nói: một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong Đền Thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Ông San-ba-lát đã gài bẫy thế nào để hãm …

Read More »