Tag Archives: Nhận Thức Lòng Chính Trực

Nhận Thức Lòng Chính Trực

Nhận Thức Lòng Chính Trực Nê-hê-mi 6:5-9 “Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, lạy Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ” (câu 9). …

Read More »