Tag Archives: Nhìn Lại Để Nhìn Tới

Nhìn Lại Để Nhìn Tới

Ma-thi-ơ 1:1-17 “Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sinh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ” (Ma-thi-ơ 1:16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại gia phả của Chúa Giê-xu theo mấy giai đoạn? Hãy kể lại một vài câu chuyện về các tên tuổi đã …

Read More »