Tag Archives: Nhìn Xem Chúa

Nhìn Xem Chúa

Nhìn Xem Chúa I Cô-rinh-tô 1:10-12 “Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa …

Read More »