Tag Archives: Nho Thuần Chủng Hay Nho Hoang?

Nho Thuần Chủng Hay Nho Hoang?

Nho Thuần Chủng Hay Nho Hoang? 22/11 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống.Giê-rê-mi 2:20-21 “Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặc cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho Ta?” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm …

Read More »