Tag Archives: Những Người Bức Hại

Những Người Bức Hại

Công-vụ Các Sứ-đồ 4:13-22 “Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Những người bức hại hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng trong phân đoạn Kinh Thánh này là ai (xem …

Read More »