Tag Archives: NƯƠNG CẬY NƠI CHÚA Đăng ngày: 17-09-2017

NƯƠNG CẬY NƠI CHÚA Đăng ngày: 17-09-2017

Copy from ONEWAY RADIO Kinh Thánh: Châm Ngôn 3:5-6 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”. Phân Đoạn Kinh Thánh: Gióp …

Read More »