Tag Archives: Nương Náu Mình Nơi Chúa

Nương Náu Mình Nơi Chúa

Nương Náu Mình Nơi Chúa Thi-thiên 34:4-10 “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi lên ngôi, cuộc đời Vua Đa-vít trải qua những khổ nạn lớn nào? Ông viết Thi-thiên …

Read More »