Tag Archives: Ở Trong Đức Chúa Giê-xu Christ

Ở Trong Đức Chúa Giê-xu Christ

Ở Trong Đức Chúa Giê-xu Christ I Cô-rinh-tô 1:30-31 “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (câu 30). …

Read More »