Tag Archives: Ơn Phước Hay Đấng Ban Ơn Phước?

Ơn Phước Hay Đấng Ban Ơn Phước?

  Ơn Phước Hay Đấng Ban Ơn Phước? Giê-rê-mi 5:20-24 “Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,…” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi …

Read More »