Tag Archives: Ông Ép-ba-phô-đích

Ông Ép-ba-phô-đích

Ông Ép-ba-phô-đích Phi-líp 2:25-30 “Nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26b) Cây hỏi suy ngẫm: Ông Ép-ba-phô-đích là ai? Ông Ép-ba-phô-đích lo lắng việc gì? Lý do nào ông bị bệnh nặng đến gần chết? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Hội …

Read More »