Tag Archives: Phá Dỡ Hết Các Nơi Cao

Phá Dỡ Hết Các Nơi Cao

II Các Vua 23:12-20 “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, 4). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a tiếp tục cải …

Read More »