Tag Archives: Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ

Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ

Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ Công-vụ Các Sứ-đồ 19:1-7 “Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đức Chúa Trời cho phép Sứ đồ …

Read More »