Tag Archives: Phép Báp-tem Hay Truyền Giảng Phúc Âm?

Phép Báp-tem Hay Truyền Giảng Phúc Âm?

Phép Báp-tem Hay Truyền Giảng Phúc Âm? I Cô-rinh-tô 1:10-17 “Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành” (câu 17a). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao đang nói đến vấn đề chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ …

Read More »