Tag Archives: Phúc Âm Vượt Khỏi Biên Giới

Phúc Âm Vượt Khỏi Biên Giới

Công-vụ Các Sứ-đồ 8:26-40 “Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8). Câu hỏi suy ngẫm: Những tác nhân …

Read More »