Tag Archives: Phục Hồi Tâm Linh

Phục Hồi Tâm Linh

  Phục Hồi Tâm Linh II Sử-ký 34:14-33 “Giô-si-a cất hết thảy sự gớm ghiếc khỏi các xứ thuộc về người Ít-ra-ên, và buộc hết thảy những người ở xứ Ít-ra-ên phải phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-si-a, chúng hằng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời …

Read More »