Tag Archives: Phước Hạnh của Người Nhận Biết Chúa

Phước Hạnh của Người Nhận Biết Chúa

II Các Vua 22:1-7 “Người đã làm ra lẽ thẳng cho người nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết Ta sao?” (Giê-rê-mi 22:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a có những quyết định khôn ngoan nào trong thời trị …

Read More »