Tag Archives: Phương Cách Thanh Tẩy Tội Lỗi

Phương Cách Thanh Tẩy Tội Lỗi

Phương Cách Thanh Tẩy Tội Lỗi 23/11/2016  Văn Phẩm Nguồn SốngGiê-rê-mi 2:22-25 “Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi” (Thi Thiên 51:2). Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Ít-ra-ên có thái độ thế nào với tội họ đã …

Read More »