Tag Archives: Quan Hệ của Hội Thánh Đối Với Trần Gian

Quan Hệ của Hội Thánh Đối Với Trần Gian

I Giăng 2:15-17 “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “thế gian” ở đây có nghĩa gì? Tại sao …

Read More »