Tag Archives: Quên Mục Đích Sống

Quên Mục Đích Sống

Quên Mục Đích Sống Ê-xơ-ra 8:15-20 “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-xơ-ra phát hiện điều gì khi …

Read More »