Tag Archives: Quý Chuộng Vinh Quang Nào?

Quý Chuộng Vinh Quang Nào?

  Quý Chuộng Vinh Quang Nào? Giăng 12:37-43 “Bởi đó, ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở …

Read More »