Tag Archives: Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa

Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa

Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa I Cô-rinh-tô 1:17 “Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích” (câu 17). …

Read More »