Tag Archives: Quyết Không Thối Lui

Quyết Không Thối Lui

Quyết Không Thối Lui Nê-hê-mi 4:1-6 “Lạy Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! Hãy nghe; vì chúng tôi bị khinh dể; xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu …

Read More »