Tag Archives: Sa-tan Gièm Pha Ông Gióp Lần Thứ Hai

Sa-tan Gièm Pha Ông Gióp Lần Thứ Hai

Sa-tan Gièm Pha Ông Gióp Lần Thứ Hai Gióp 2:1-6 “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin …

Read More »