Tag Archives: Sẵn Sàng cho Mùa Gặt

Sẵn Sàng cho Mùa Gặt

Giăng 4:35-38 “Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song Ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết điều gì về …

Read More »