Tag Archives: Số Phận nào?

Số Phận Nào?

Ê-sai 65:1-16 “Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Này, các đầy tớ Ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói; này, đầy tớ Ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát; này, đầy tớ Ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc nhơ; này, đầy tớ …

Read More »