Tag Archives: Sống Theo Thánh Linh Hay Xác Thịt?

Sống Theo Thánh Linh Hay Xác Thịt?

Sống Theo Thánh Linh Hay Xác Thịt? Rô-ma 8:5-11 “Thật thế, người sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn người sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Sống theo xác thịt là gì? …

Read More »