Tag Archives: Sự Ăn Năn Thật

Sự Ăn Năn Thật

Sự Ăn Năn Thật Giê-rê-mi 4:1-4 “Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa,… nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt …

Read More »