Tag Archives: Sự Công Bình

Sự Công Bình

Sự Công Bình I Cô-rinh-tô 1:30-31 “…Trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công-vụ Các Sứ-đồ 10:35). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời ban cho người “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” điều …

Read More »