Tag Archives: Sự Cứu Chuộc-I Cô-rinh-tô 1:30-31

Sự Cứu Chuộc-I Cô-rinh-tô 1:30-31

Sự Cứu Chuộc I Cô-rinh-tô 1:30-31 “Ấy vậy, hỡi những người rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run …

Read More »