Tag Archives: Sự Cứu Đến từ Đức Giê-hô-va

Sự Cứu Đến từ Đức Giê-hô-va

Giô-na 2:8-11 “Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!”(câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Khi linh hồn Tiên tri Giô-na mòn mỏi thì ông nhớ đến điều gì? Ông …

Read More »