Tag Archives: Sứ Giả Trung Tín

Sứ Giả Trung Tín

Sứ Giả Trung Tín Ngày 26/11/ 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống Công-vụ Các Sứ-đồ 18:1-17 “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu” (câu 9b-10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã làm gì tại …

Read More »