Tag Archives: Sự Kết Hợp Giữa Trời Và Người

Sự Kết Hợp Giữa Trời Và Người

  Sự Kết Hợp Giữa Trời Và Người Công-vụ Các Sứ-đồ 19:8-12 “Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ Các Sứ-đồ …

Read More »