Tag Archives: Sứ Mệnh Truyền Tin Lành

Sứ Mệnh Truyền Tin Lành

Lu-ca 4:14-21 “Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho người nghèo” (Lu-ca 4:18). Câu hỏi suy ngẫm: Chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất là gì? Ngài thực hiện điều đó ra sao? Chức vụ hay mục đích sống …

Read More »